Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

 

 

1.      Kişisel verilerinizi neden kullanıyoruz?


Inventivo.co olarak kişisel verileriniz konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Yasalar, mahkeme kararları ve otoritelerden gelen kararlardaki yükümlülüklere uymak adına kişisel verilerinizi kullanacağız. Muhasebe kurallarına uymak adına muhasebe verilerinin toplanması ve doğrulanması için kişisel verilerinizin kullanılması da bu kapsamdadır.

 

2.       Hangi kişisel verileri işliyoruz?

a- Ad & Soyad;

b- Adres;

c- E-posta adresi;

d- Sipariş numarası;

e- İşlem tutarı;

f- İşlem tarihi.

 

3.       Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Inventivo.co ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ilgili mevzuattaki yükümlülükler ve İlgili Kişiler ile aramızdaki sözleşme ilişkisi gereğince ve sizi şirketimiz kampanya, yenilik ve gelişmelerinden haberdar edebilmek için kişisel bilgilerinizi toplamakta ve bu kapsamda işlemekteyiz.

                  4. Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz ülkemizdeki yasal düzenlemeler nedeniyle kişisel verileriniz; mevzuatta açıkça yetkili kılınmış yerler ile periyodik olarak veya yetkili kılınmış mercilerin talepleri halinde kendileri ile paylaşılır.

Ayrıca, bir mahkeme kararı ve kanunla açıkça yetkili kılınmış idari bir mercinin talebi üzerine, yetkili kişi veya kurum ile paylaşılır.

Bunun dışında, kişisel verileriniz, inventivo.co ile iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için iş birliği yaptığımız iş ortağımız olan grup şirketleri ve iş bağlantıları (yükleniciler, tedarikçiler, kargo şirketleri, hizmet sağlayıcıları vs.) ile hizmetin ifası ve sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak paylaşılır.

 

5.       Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Inventivo.co ile paylaşılan kişisel verileriniz ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Şirketimiz standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

6.       Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

Inventivo.co olarak kişisel verilerinizi KVKK 'ya uygun olarak saklamaktayız. KVKK Md. 7/f.1.'e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda veya talebiniz üzerine, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

 

7.      Verinin güncel ve doğru tutulması

İnventivo.co kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutar. Bu kapsamda inventivo.co yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın inventivo.co’yla doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir.

Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi önemle rica ederiz.

 

 

8.       Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca;

1-Erişim hakkı uyarınca kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

3- Düzeltme hakkı uyarınca kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

4- Aşağıda belirtilen durumlar haricinde Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme:

a- Müşteri hizmetleriyle devam eden bir iletişim olması;

b- Henüz tarafınıza ulaşmayan bir sipariş olduğunda;

c- inventivo.co’ya henüz tamamlanmamış bir borcunuzun varlığı halinde;

 

5- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6- Meşru menfaate dayanan itiraz hakkı kapsamında işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

7- kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Web sitemizde yer alan Başvuru Formu üzerinden yapılacak başvurularınıza yasal süresi içerisinde geri dönüş sağlamaktayız.

 

9.      Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemle Topluyoruz?

Doğrudan inventivo.co’ya Vermiş Olduğunuz Veriler: 

Hizmet’in ifası için ve sitenin kullanımı öncesinde veya sırasında, inventivo.co’ya  Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından inventivo.co’ya pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: inventivo.co sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

İnventivo.co online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir. 

 

 

10.  Kişisel Veri İşleme Politikamızdaki Güncellemeler

 

Kişisel veri işleme politikamızı zaman zaman güncellememiz gerekebilir. Bu politikanın en güncel hali web sitemizde her an mevcuttur. Kişisel verilerinizin kullanım amacı, veri sorumlusunun kimliği veya haklarınızda olan herhangi bir değişimi sizlere mümkün olan en kısa sürede bildireceğiz.

 

 

 

Veri Sahibi Başvuru formu için tıklayınız. Ek 1.

 

Bize Ulaşın

İşbu Politika’nın yorumlanması veya uygulanması ile ilgili sorularınızı, çekincelerinizi veya şikayetlerinizi;

•          [email protected] elektronik posta ve/veya

•          ….. (şirket adresi)ne iletebilirsiniz.

×